Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 35 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 35.

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole nr 35 ul. Błękitna 5 20-468 Lublin

Data publikacji strony internetowej: 12-03-2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-13

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
• część dokumentów nie posiada:
-warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
-opisów alternatywnych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
-audiodeskrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
-prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);

Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Małgorzata Leszek, e-mail: poczta@p35.lublin.eu, telefon: 81 7442874

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Informacja o dostępności architektonicznej Przedszkola nr 35 w Lublinie

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:    

 1. Dojście do budynku od ul. Błękitnej, gdzie mieści się wejście główne oraz wejście boczne z parkingu z poziomu chodnika i wejście boczne od ogrodu,
  1. Jest obniżenie krawężnika umożliwiające wejście/ wjazd wózkiem osoby niepełnosprawnej na chodnik przed wejściem głównym;
  1. Dojazd do budynku od ul. Błękitnej;
  1. Dojścia do budynku  są objęte monitoringiem wizyjnym.
 2.  Opis dostępności korytarzy i schodów i windy:    
  1. Klatka schodowa główna dostępna z  szatni dziecięcej  oraz korytarza kuchennego na I piętrze;
  1. Klatka schodowa boczna-służbowa dostępna od wejścia bocznego z parkingu
  1. W budynku brak windy osobowej.
 3. Opis dostosowań budynku:
  1. Pochylnia przy wejściu głównym do przedszkola;
  1. W budynku brak  platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych;
  1. W budynku brak oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących;
  1. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych;
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
              Brak miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:    
              Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
   Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Aplikacje mobilna: Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP Przedszkola nr 35 w Lublinie prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Cioch, poczta@p35.lublin.eu Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 744 28 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.